คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมพันธ์องค์กร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2566  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมพันธ์องค์กร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุมถัมภ์ฯ และองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษารังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแผทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างนิสิตนักศึกษาในองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศไทย และเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองความคิดระหว่างนิสิตนักศึกษาในองค์กรเครือข่าย
 
ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Inspiration talk ในหัวข้อ การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ Interprofessional Education (IPE) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องกัลปังหา โรงแรมบางแสนวิลล่า จังหวัดชลบุรี

Loading