ประวัติความเป็นมาของคณะฯ

TH | EN

เกี่ยวกับคณะฯ > ประวัติความเป็นมาของคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามเกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่านเหล่านี้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่มีคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2558 การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้พรมแดน รวมถึงจะมีการเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศมากขึ้น รัฐจึงต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเพียงพอที่จะกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววัน มหาวิทยาลัยสยามในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและได้พัฒนาประเทศในด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมมายาวนานอีกทั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามอีกด้วย

ปี พ.ศ. 2553 ขอเปิดดำเนินการหลักสูตร

ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัยสยามและ ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในการประชุมคราวเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2556 อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยามอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ.2555) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เปิดรับนักศึกษาจำนวน 48 คน ในปีการศึกษา 2556

ปี พ.ศ. 2556 สกอ. รับทราบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

รับนักศึกษารุ่นแรก และจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ อัศวาณิชย์เป็นรักษาการคณบดี และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี เป็นที่ปรึกษา

 2,776 total views,  4 views today