คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2567  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

Loading

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยอาจารย์ นพ.ชยุตม์ ตรีกิตติวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

Loading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 แบบรับตรงรอบ 1

  แบบรายงานการตรวจสุขภาพ ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ   

Loading

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลาง การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 1/2567

Loading

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (SIMPIC2024)

วันที่ 18 – 21 มกราคม 2567 นักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition (SIMPIC2024)

Loading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) และการสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 แบบรับตรงรอบที่ 1

  

Loading