ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ใหม่ทราบถึงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์แพทย์มืออาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไป ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ ที่ปรึกษาคณะฯ บรรยายเรื่องบทบาทครูแพทย์  พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ แนะนำโครงสร้างของศูนย์แพทย์ฯ  พญ.ช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายการศึกษาและประเมินผล แนะนำด้านการศึกษา หลักการประเมินผล และหลักการสร้างข้อสอบ  พญ.เจติยา สุรารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ บรรยายเรื่องการพัฒนาอาจารย์แพทย์  และ นพ.วิทยา ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายวิจัย บรรยายในหัวข้อ Introduction to research for clinical teacher  ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 92 total views,  1 views today