การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ ในการสนับสนุนการผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและทำประโยชน์ให้สังคมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ กรรมการ
อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์ กรรมการ

ในโอกาสนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ และกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอภาพรวมและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าร่วมกระบวนการตรวจประเมินฯ ตอบข้อซักถาม และนำคณะผู้ตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจประเมินฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อโอกาสในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 68 total views,  1 views today