โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2565

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการพัฒนารายวิชา โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนารายวิชา การวัดและประเมินผล
 
ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ สรุปผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม Workshop การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนานักศึกษาให้สามารถบรรลุ learning outcomes การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุ learning outcomes และการพัฒนาการวัดและประเมินผล โดยมีอาจารย์ปรีคลินิก อาจารย์แพทย์ชั้นคลินิก บุคลากรด้านการศึกษา และผู้แทนนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน

 47 total views,  2 views today