โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้แนวคิด “The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism: ศิลป์แห่งการแพทย์องค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม” ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 39 total views,  3 views today