การประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2565  ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้บรรยายเรื่องทิศทางยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามผลการตรวจประเมิน EdPEx 2564 ของคณะฯ  อ.สุดจิตร เมืองเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 – 2564  นศพ.สิริทรัพย์ อโนทัยนาท นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และมีการจัดกิจกรรม Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 34 total views,  3 views today