การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการและวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการและวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียน ให้กับคณาจารย์ของคณะฯ และอาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจวิธีการทวนสอบและดำเนินการทวนสอบสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ TMC.WFME.BME.Standards (2021) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading