นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ปี 2566

วันที่ 2 – 5 มีนาคม 2566  นักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ปี 2566 (Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition 12th, SIMPIC 12th) ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ส่งนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม มีสมาชิก 4 คน ได้แก่ นายธนกร ธรรมกรสุขศิริ นางสาวอรจิรา ชนะศรีโยธิน นายระพี รัตน์รวีวงศ์ และนายวิชญ์พล พรหมแก้ว โดยมี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เนติกุล อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 ทีม ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย เวียตนาม บังกลาเทศ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

ผลการแข่งขัน นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านเข้ารอบสอง พร้อมกับทีมจากประเทศไทยอีก 12 ทีม อาทิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่ได้สมัครเป็นผู้แทนของคณะฯ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาวิชาแพทย์ในภายภาคหน้า ทั้งยังเป็นการแนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในโอกาสนี้ด้วย

Loading