กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ปรีคลินิก เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาแพทย์ (Leadership for Medical Student) โดยมี อ.ดร.สุวดี พันธุ์พานิช เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ Leader’s Strength Finder พร้อมจัดให้นักศึกษาแพทย์เข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมต้อนรับ ให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา

Loading