ประชาสัมพันธ์การประชุมทางออนไลน์ Upper Complications Management Webinar

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางออนไลน์ Upper Complications Management Webinar หัวข้อเรื่อง การป้องกันและแก้ไข Complications ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ Medical device, Botulinum ToxinA and HA  จัดโดย Merz Aesthetics Thailand ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมได้ที่ Link http://www.funlivestreaming.com/merz8apr/

 273 total views,  1 views today