การอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าร่วมการอบรมเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (Criteria Training) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing) ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)  โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความหมายของเกณฑ์ข้อต่างๆ และสามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันที่สอดคล้องกับเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

 206 total views,  1 views today