กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์ ให้กับคณาจารย์ชั้นปรีคลินิก เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ผู้สนใจ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะในงานวิจัย ปีการศึกษา 2563

ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นวิทยากรในการบรรยาย ดังนี้

ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย และเลขานุการคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสยาม

นายแพทย์ สกล สุขพรหม ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นางสาวธัญธร ธรรมรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นางสาวอนงค์ พิบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 116 total views,  1 views today