การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงกระบวนการวัดผลในรายวิชาให้มีประสิทธิผล

วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงกระบวนการวัดผลในรายวิชาให้มีประสิทธิผล โดยการปรับและกำหนดระบบวัดผลให้เป็นมาตรฐานของคณะฯ  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายทั้งหลักการ วิธีการสอนและวัดผลแบบ Competency-based  วิธีการสอบด้วยข้อสอบ MCQ  การออกข้อสอบ Essay  การประเมินด้วย Rating scale  การกำหนด MPL และการตัดเกรด โดยมีคณาจารย์ปรีคลินิกและอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

 45 total views,  1 views today