การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Bacteriology: what a fun story โดย อาจารย์ นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Bacteriology: what a fun story โดยมี อาจารย์ นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

 32 total views,  1 views today