พิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยสโมสรนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนตระหนักถึงการดำรงตนเป็นแพทย์ที่ดีตามคำปฏิญาณจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์ และเอกลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ปรีคลินิก และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม
ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูนักศึกษาแพทย์ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะฯ จึงได้พิจารณามอบโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาแพทย์ดีเด่น รัตนแห่งสยาม ระดับปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษา โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เป็นผู้มอบรางวัล

 42 total views,  1 views today