คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมออกบูธนิทรรศการในโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสถานีกลางบางซื่อ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบันในประเทศไทย แนะแนววิธีการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างกำลังใจในการสอบ รวมถึงนำเสนอชีวิตการเรียนแพทย์และลักษณะการทำงานของแพทย์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ต่อไป

Loading