คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อาจารย์นันธนิดา มงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นศพ.เอกภูมินทร์ ประดิษฐสุวรรณ, นศพ.ภูริณัฐ เจริญสมบัติ, นศพ.พงศพิชญ์ ตรีโกศล และ นศพ.ตฤณ พงคพนาไกร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ซึ่งในปีนี้คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมคู่การแพทย์ ก้าวไกลด้วยจริยธรรม สู่ยุคใหม่อย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
 
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ความรู้และความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักของจริยธรรมทางการแพทย์ และได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน เพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเรียนและการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคต โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ และประชุมเครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย

Loading