พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแพทยศาสตร์ ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาทำบุญ วัดชิโนรสารามวรวิหาร และอาคารเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

Loading