คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์ ม. สยาม รุ่นที่ 1 ทั้ง 6 ท่าน

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์ ม. สยาม รุ่นที่ 1 ทั้ง 6 ท่าน เนื่องในโอกาส สอบผ่านวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
1. นพ. ณัฐภัทร วรรักษา
2. พญ. ทวีพร เทรูยา
(สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลลำปาง)
3. นพ. ปริรัตน ภพลือชัย
(สถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี)
4. นพ. ปาณัสม์ โชติสุต
(สถาบันฝึกอบรม ม. นเรศวร)
5. พญ. ทรงโปรด ทองเรือง
(สถาบันฝึกอบรม รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
6. พญ. สิรดา ผดุงทรง
(สถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี)

Loading