โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก ปีการศึกษา 2567

วันที่ 5, 12 และ 19 มิถุนายน 2567  ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรฯ ในระดับปรีคลินิก และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาแพทย์ ได้แก่ กิจกรรมอบรมการค้นคว้าข้อมูลและการอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Searching skill for learning) และ Digital literacy workshop

Loading