คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม และการประเมินความพร้อมเป็นสถาบันสมทบแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 17 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม และการประเมินความพร้อมเป็นสถาบันสมทบแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน การวางแผนฝึกอบรม ตลอดจนเยี่ยมชมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 133 total views,  2 views today