กิจกรรมรายงานความความหน้างานวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการจัดกิจกรรมรายงานความความหน้างานวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปรีคลินิก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์วิจัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและตามความสนใจด้านวิจัยของผู้เรียน

Loading